Tilbedelsen af den fysiske krop

Elsket barn. MASTER

Som menneske kommer man så at sige ud af intetheden.

Det ene øjeblik eksisterer man ikke, og det næste øjeblik eksisterer man udelukkende i kraft af den kendsgerning, at to mennesker med forskelligt køn mere eller mindre tilfældigt finder sammen og lader sig forene fysisk, hvilket igen kan betyde, at der mere eller mindre tilfældigt er skabt basis for et nyt fysisk liv.

Som nyfødt er man ikke bevidst om, at man så at sige kommer ud af intetheden.

Heldigvis forholder det sig sådan, at langt de fleste børn kommer til verden i et miljø, hvor de er ønsket og føler sig velkomne. Et miljø hvor man som barn føler sig elsket og automatisk får sine fysiske og psykiske behov dækket, uden man skal bevise noget hverken over for sig selv eller andre.

Denne omstændighed vil selvfølgelig betyde, at man vil føle en naturlig eksistensberettigelse. Man kan også udtrykke det på en anden måde. Et mere eller mindre nyfødt barn vil uanset den manglende bevidsthed, så at sige befinde sig i et ”jordisk paradis”, fordi det er elsket uanset hvordan det ser ud eller opfører sig.

I takt med at man vokser op ændrer dette forhold sig imidlertid. Man vil i stigende omfang skulle bevise både over sig selv og sine omgivelser, at man er i stand til at klare sig selv

Hvilke forventninger man har til sig selv og hvilke forventninger omgivelserne har til en, vil i høj afhænge af, hvilket miljø man er vokset op i, og hvilket miljø man befinder sig i på et aktuelt tidspunkt.

Lever man i en flygtig tid, som det gør sig gældende her i år 2013, hvor man føler, at der hele tiden bliver sat spørgsmålstegn ved traditionelle holdepunkter som familie, religion og etik/moral, er det forståeligt, at man i stedet bruger sin egen fysiske krop som holdepunkt og sammenligningsgrundlag i forhold til andre mennesker.

Den fysiske krop ved man, hvor man har, fordi man er født med den og er tryg ved den.

I nutidens samfund er der endvidere mulighed for at forskønne sin krop. Dette kan gøres ved hjælp af fysiske operationer.

Rynker i ansigtet kan ”fjernes” ved at lægge et fyldstof ind på de steder, hvor rynkerne befinder sig, og bryster kan gøres større og blive løftet op, så de ikke hænger så meget som før for nu at nævne nogle eksempler.

Samtidig kan man vise sin position i samfundet og velstand bl.a. i kraft af det tøj, som man ifører sig.

På denne måde kan man overbevise over for sig selv og omgivelserne, at man som minimum har en lige så stor eksistensberettigelse som de mennesker, man er omgivet af.

Selvfølgelig vil de indre/psykiske værdier som intelligens, menneskelige værdier m. m. stadig betyde noget, men den fysiske indpakning vil stadig have en stor betydning for, om der er nogen, der hæfter sig ved ens indre kvaliteter.

Når man bliver ældre, vil mulighederne for at forskønne sin fysiske krop ved hjælp af fysiske operationer blive mindre, samtidig med at kropsfunktionerne naturligt bliver svækkede med alderen, og er man ikke længere tilknyttet arbejdsmarkedet, så vil ens omgangskreds sandsynligvis skrumpe ind efterhånden, og der vil dermed heller ikke være det samme behov for at profilere sig selv udadtil som tidligere.

Disse omstændigheder kan betyde, at man som ældre vil fokusere mere på sine indre værdier og værdsætte dem ved i højere grad at anvende dem..

Det ændrer dog ikke op på, at selv om man er en lidt ældre person, så vil det ofte være sådan, at man forbinder den lykkelige tid i ens liv med den periode, hvor man stadig kunne gøre sig gældende med sin fysiske krop.

Set i lyset af det skrevne vil der derfor være rigtig mange mennesker, som vil have svært ved at forestille sig, hvordan man kan leve et lykkeligt liv uden sin fysiske krop, når den holder op med at fungere på et tidspunkt.

Er man en af de heldige, som har haft en lykkelig barndom, kan man prøve at huske tilbage på en tid, hvor man bare kunne være sig selv og ikke behøvede at iscenesætte sig selv. Man var bare elsket som det lille væsen, man nu engang var.

Kan man forestille sig det, så vil man også vide i sit hjerte, at man kan leve et lykkeligt liv uden en fysisk krop.

Den fysiske krop som midlertidig bolig

Røntgenbillede MASTER

FRANSISKA OBERHAUSEN:

Skal man forstå, hvordan livet er i sin grundform, er det også vigtigt at forstå, at den fysiske krop kun er en bolig/hylster for ens sjæl/ånd/bevidsthed, som vil vedblive at eksistere, efter kroppen er holdt op med at fungere.

Her støder jeg ind i nogle forklaringsmæssige problemer i forhold til de mennesker, hvis hjerter jeg forsøger at nå ind til.

Det skyldes den enkle årsag, at mange mennesker tror på, at der vil følge et liv efter, at den fysiske krop ophører med at fungere, men hvordan dette liv vil blive, er der lige så mange meninger om, som der er mennesker med denne tro.

En del af disse mennesker vil benytte andre udtryk end sjæl/ånd/bevidsthed, og det er netop på denne måde mit forklaringsproblem opstår, fordi jeg kan selvfølgelig ikke nå frem ethvert menneske på det mentale niveau, hvor vedkommende befinder sig på et givet tidspunkt og på et givet sted.

Dette er et problem, som jeg givetvis også vil få i adskillige andre sammenhænge på bloggen, og det kan derfor også blive nødvendigt at gentage mig selv, hvilket jeg håber, at læserne vil bære over med.

Under alle tilfælde vil jeg konsekvent bruge ordsammensætningen: ”Sjæl/ånd/bevidsthed”, når jeg udtaler mig om livet efter ”døden”.

Men for at komme videre så udgør den fysiske krop en begrænsning for, at sjælen/ånden/bevidstheden frit kan bevæge sig rundt i universet på tværs af tid og sted og dermed blive en naturlig del af universet.

Det er først, når man når til sidstnævnte niveau, at man vil føle sig lykkelig, fordi man er blevet en del af helheden og dermed også har fået en naturlig eksistensberettigelse, som man ikke skal kæmpe for. 

Som menneske med en fysisk krop befinder man sig derimod i en situation, hvor man hele tiden skal bevise sin eksistensberettigelse for at kunne føle, at man har retten til at være der, hvor man befinder sig på det givne tidspunkt med sin fysiske krop.

Livet og “døden”

FORMÅLET MED DET “DØDELIGE” LIV:

formålet med livet. MASTER 1

FRANSISKA OBERHAUSEN:

Spørger man et andet menneske om formålet med livet, så vil dette menneske med meget stor sandsynlighed tage udgangspunkt i det liv, som man lever her og nu med den fysiske krop, som man er blevet forsynet med ved fødslen.

Eftersom den fysiske krop kun har en begrænset levetid, vil de fleste mennesker betragte livet som et retlinet forløb med en begyndelse og en slutning, men livet i sig selv er ikke at betragte som retlinet men som et kredsløb eller en cirkel, som hverken har en begyndelse eller en slutning, og af samme årsag giver det heller ikke nogen mening at tale om et formål med selve livet, fordi livet i sig selv aldrig slutter.

Således er livet med en fysisk krop kun en del af det forløb, som man som menneske gennemlever.

Spørger man derfor efter, hvad formålet er med det liv, som man lever med en fysisk krop, så må svaret nødvendigvis være, at omtalte liv kun har det formål, som man selv tillægger det. Det skyldes ganske enkelt, at man alligevel ikke har nogen indflydelse på det liv, som følger efter livet med den fysiske krop.

Her vil man som menneske naturligt tillægge livet en mening/formål, som kan gøre ens liv lykkeligere, måske ikke lige her og nu men i hvert fald på længere sigt.

Hvad dette formål kunne være, må være helt op til det enkelte menneske at vurdere, men det naturlige vil være, at man forbinder formålet med de goder og fordele, som er forbundet med tilstedeværelsen af den fysiske krop og de relationer som man har til sine omgivelser.

Formålet medf livet. MASTER 2

Under alle tilfælde vil ens liv fortsætte. Det vil bare blive på en anden måde.

Med venlig hilsen

Fransiska